fbpx

Informații publice

Nr. și data întocmirii documentului: 78725.05.2020

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT 

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:    

1.1 Numele sau denumirea comercială a operatorului 

SC CHEMIROL AGRO SRL

1.2 Adresa completă a amplasamentului (Localitatea, strada, nr., judeţ,cod poştal coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: xx°yy′zz″ – longitudine: xx°yy′zz″, telefon, fax, e-mail)

Mun. Arad, str. Bicaz nr.6, cod postal 310239, tel /fax 0257.288.100, mail office@chemirol-agro.ro, Coordonate Stereo 70 : X 216798 Y 522101

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente. 

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, SC CHEMIROL AGRO SRL este un amplasament de nivel  INFERIOR ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului (judeţul), respectiv ISUJ ARAD următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr.                , înregistrată la SRAPM cu nr…………;

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. 422/28.02.2018, înregistrat la SRAPM cu nr. 3152/ 28.02.2018;

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Activitatea desfășurată de SC Chemirol Agro  SRL pe amplasamentul din Arad, str. Bicaz, nr.6, cod poștal 310239, județ Arad, constă în comerțul cu ridicata al produselor chimice: îngrășăminte, produse pentru protecția plantelor și material semincer, având următoarele faze operaționale: descărcare, manipulare, depozitare, stivuire, încărcare rutier (substanțe periculoase care se înscriu în anexa 1 partea 1 coloana 2, respectiv în partea 2 coloana 2 din Legea 59/2016 CAEN 4675) 

4.  Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.Substanțe utilizateStarea de agregareFraze de pericol/Categoria de pericol
1Azotat de amoniusolid-H272: poate agrava un incendiu ,oxidant
-H301:toxic în caz de înghiţire;
-H 319 provoacă o iritare gravă a ochilor
-H311:toxic în contact cu pielea;
-H331:toxic în caz de inhalare;
-H370:provoacă leziuni ale organelor.
2Nitrocalcarsolid-H301:toxic în caz de înghiţire;
-H 319 provoaca o iritare grava a ochilor
-H311:toxic în contact cu pielea;
-H331:toxic în caz de inhalare;
-H370:provoacă leziuni ale organelor.
3Uree Prill- îngrășământsolid-H301:toxic în caz de înghiţire;
-H 319 provoacă o iritare gravă a ochilor
-H311:toxic în contact cu pielea;
-H331:toxic în caz de inhalare;
-H370:provoacă leziuni ale organelor.
4Îngrășământ complex tip 20-20-0 si tip 15-15-15solid-H301:toxic în caz de înghiţire;
-H 319 provoacă o iritare gravă a ochilor
-H311:toxic în contact cu pielea;
-H331:toxic în caz de inhalare;
-H370:provoacă leziuni ale organelor.
5Fertilizatorilichizi-H226:lichid şi vapori foarte inflamabili;
-H304:poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;
-H315:provoacă iritarea pielii;
-H332:nociv în caz de inhalare;
-H411:toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
6Pesticidelichizi-H226:lichid şi vapori foarte inflamabili;
-H304:poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii;
-H315:provoacă iritarea pielii;
-H332:nociv în caz de inhalare;
-H400 Foarte toxic pt mediu acvatic;
-H411:toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Unitatea este aplasată pe Str. Bicaz la nr.6 ,  distanța cea mai apropiată față de locuințe este cca 1200 m, avertizartea se va face sonor cu mijloacele din dotare.

            În cazul unui accident major se impun următoarele măsuri: 

 • alertarea personalului și populației
 • alertarea pompierilor militari,
 • alertarea serviciului privat de pompieri, 
 • întreruperea curentului electric, 
 • evacuarea persoanelor și bunurilor materiale, 
 • acționarea cu mijloacele de stins incendii din dotare.

         În acest scop ATENȚIE LA

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI – Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);  
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (judeţul), Agenţia de Protecţie a Mediului (judeţul), Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice): 

 •  Îndepărtați-vă de locul accidentului;  
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică; 
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri; 
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă; 
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism; 
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă; 
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii: 

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului; 
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona; 
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați; 
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: https://chemirol-agro.ro/informatii-publice/

6.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

         Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile participante, tipul controlului şi locul în care se pot obține informații mai detaliate.

         Exemplu 

 Nr. crt.Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competenteAutorităţile participanteTematica inspecției
123.01.2020Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean (judeţul); Comisariatul Judeţean al Gărzii (judeţul); Agenţia pentru Protecţia Mediului (judeţul).Control planificat SEVESO 

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul  ARAD, localitatea ARAD, str.BICAZ, nr.6 

Persoane de contact: Responsabilul pentru Comunicare Laza Bogdan 0735/199,914.

7.   Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății din judeţul  ARAD, localitatea ARAD, str.BICAZ, nr.6. 

Persoane de contact: 

 • Gadomski Henryk Josef – Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0257/288.100
 • Laza Bogdan  – Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului- Tel: 0735/199.914
 • Bădescu Dacian – Cadru tehnic PSI – Tel: 0740/115.104
 • Bădescu Dacian – Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0740/115.104

și la sediul SRAPM, tel 0257/280.996, email: secretariat@apmar.anpm.ro

CJ-GNM: e-mail cjarad@gnm.ro

ISUJ: tel. 0257/251.212, e-mail  protciv@artelecom.net

Administrator- Gadomski Henryk Josef

error: Conținutul este protejat !!